– จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 499 บาท หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 499 บาท จะมีค่าบริการจัดส่ง 45 บาท ทั่วประเทศ (ต่อรายการสั่งซื้อ หากรายการสั่งซื้อนั้นมีมูลค่าหลังหักส่วนลด ต่ำกว่า 499 บาท)

– Free delivery when ordering at least 499 baht. If the order is less than 499 baht, there will be a delivery fee of 45 baht nationwide (per order list If the purchase order has value after discount less than 499 baht)

– ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

– The delivery time will be 2-10 working days, depending on the carrier company. Delivery area or type of dealer Without counting Saturday – Sunday Holidays And public holidays

– บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

– The company will start counting the time of delivery after the customer receives SMS or E-Mail confirming the purchase of the product with full payment successfully only.

– การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

- Delivery of products is divided into 3 types:

1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ

1) Delivery to the destination at the specified address (Door to Door): will deliver the product only 
after the customer has paid in full. The customer will receive a call to arrange the delivery. 
From delivery staff According to the phone number provided by the customer when making the order

2) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า

2) Cash on Delivery: Customers will have to pay for the goods to the delivery staff at the delivery date.

3) จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

3) Delivery by Express Mail (EMS)

– ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

– Customers cannot change the shipping address Once the order has been completed

– บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

- Delivery service only within Thailand For delivery of goods in the 3 southern border provinces (Yala, Pattani and Narathiwat), 
delivery time Will depend on the situation at that time By the company Will deliver as appropriate

– เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

– Due to the different shipping policy of each item Customers can check the shipping policy before making a purchase by reading the shipping policy details on each product detail page.

– รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

- List of products ordered from the same order number There may be different shipping policies. Customers may not receive the product at the same time.

 

Advertisements